V Advokátskej kancelárii sa vykonávajú a poskytujú kompletné právne služby v oblasti:

 • občianskeho práva, rodinného práva, dedičského práva vrátane majetkoprávneho vysporiadania nehnuteľností a zastupovania v dedičských veciach, 
 • poradenstva a služieb v oblasti realít, 
 • zmluvného práva – spracovanie všetkých typov zmlúv (kúpne, darovacie, zámenné, záložné a pod.) vrátane katastrálneho konania, 
 • práva sociálneho zabezpečenia, 
 • ostatných druhov správnych konaní, 
 • pracovného práva,
 • obchodného práva, bankového a finančného práva, práva cenných papierov, zakladanie a likvidácia obchodných spoločností, 
 • správy majetku, 
 • konkurzného práva s aktívnym výkonom správcu konkurznej podstaty.
 • Zastupovanie klientov v súdnych a mimosúdnych konaniach, vrátane vypracovania žalôb a odvolaní,
 • vymáhania pohľadávok všetkého druhu,
 • trestného práva, 
 • právnych analýz a právnych auditov, 
 • iných vyššie neuvedených právnych odvetviach podľa aktuálnych požiadaviek klienta.